Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Công ty dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Công ty dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương? Doanh nghiệp dưới 10 người có phải đăng ký thang bảng lương không?

—- > Căn cứ:

– Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP Ngày 13/09/2018 hiệu lực từ ngày 01/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.

– Tại Điều Điều 93 & 119 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 & khoản 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

– Khoản 1 Điều 14 Nghị định 60/2013/NĐ-CP

– Khoản 3 Điều 7 Nghị định 49/2013 NĐ/CP ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

– Khoản 2, Điều 6 Quyết định 959/2015/QĐ – BHXH quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

—- > Theo đó: Với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì được miễn thủ tục gửi thang, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

– Thang lương, bảng lương;

– Định mức lao động.

– Không phải đăng ký nội quy lao động

– Không cần tổ chức hội nghị người lao động

—- > Chú ý:

– Doanh nghiệp không thuộc trường hợp được miễn thì phải tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp không đăng ký thang, bảng lương, không xây dựng thang bảng lương sẽ bị xử phạt hành chính theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

– Mức lương tối thiểu vùng là mức lương sử dụng lao động giản đơn không qua đào tạo

– Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

– Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều này mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở”.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment