Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Uncategorized » Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng

Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng

Câu 1: Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý khu Công nghệ cao cấp đầu năm 2015. Ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi bao gồm: Hóa phân tích; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Trong các ngành nghề của Công ty tôi có hai ngành nghề là dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo). Hiện nay, chúng tôi đang lúng túng không biết áp dụng mức thuế suất thuế GTGT như thế nào cho đúng. Vậy kính mong Quý Hội cho chúng tôi biết là Công ty chúng tôi sẽ áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào cho các dịch vụ của chúng tôi? Trân trọng cảm ơn!

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm 15, Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bội Tài chính (đã được hệ thống hóa, cập nhật các sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) thì dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% các ngành nghề khác không có trong mục thuế suất 5% thì thuộc nhóm thuế suất 10% .

Câu 2: Công ty tôi là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Tại kỳ thuế tháng 09/2015 đã lập đề nghị hoàn thuế GTGT do có thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng trên 300 triệu. Cty đã được Cục Thuế kiểm tra trước hoàn thuế và đã được hoàn thuế theo đúng số đề nghị hoàn.

Sau khi được hoàn thuế, Cty phát hiện kê khai sai sót, số thuế được khấu trừ lớn hơn số thuế trên tờ khai.
VD: Trên tờ khai mẫu số 01/GTGT:
- Chỉ tiêu 24: thuế GTGT của hàng hóa, DV mua vào = 8,8 tỷ
- Chỉ tiêu 25: thuế được khấu trừ = 8 tỷ (số đúng phải là 8,8 tỷ, bị thiếu 0,8 tỷ)
Tôi xin Hội Tư Vấn Thuế tư vấn giúp: Công ty tôi có được phép kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bị sai sót phát hiện sau kiểm tra hoàn thuế GTGT hay không?

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 
Theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau:
“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất” theo quy định nêu trên thì: Sau khi được hoàn thuế, Cty phát hiện kê khai sai sót, số thuế được khấu trừ lớn hơn số thuế trên tờ khai thì công ty có văn bản giải trình, chứng minh số thuế GTGT đầu vào bị sai sót hợp pháp chưa được khấu trừ hoặc hoàn báo cáo gửi Cơ quan thuế và Công ty được kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bị sai sót phát hiện sau kiểm tra hoàn thuế GTGT vào kỳ sau.

Câu 3: Kính gửi : Hội tư vấn thuế
Công ty tôi có mua một xe oto dưới 9 chỗ ngồi trên 1.6 tỷ để cho thuê vậy phần giá trị vượt trên 1.6 tỷ đó Công ty có được tính vào chi phí và khấu trừ thuế đầu vào không? Theo thông tư 78, thì chỉ khấu trừ VAT đầu vào và tính vào chi phí cho các loại ô tô này nếu được sử dụng trong kinh doanh vận chuyển hành khách, nhà hàng, khách sạn.Vậy việc cho thuê xe có được coi là kinh doanh vận chuyển hay không?
Rất mong nhận được sự tư vấn từ Quý Hội.
Trân trọng!
Hội tư vấn thuế trả lời như sau:
Theo quy định của TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế GTGT và TT số 78/2014 ngày 18/6/2014 về thuế TNDN thì:
Công ty có chức năng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và khách sạn, mua một xe oto dưới 9 chỗ ngồi làm tài sản cố định phục vụ kinh doanh thì không bị khống chế về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hạch toán chi phí được trừ …
Công ty mua ô tô để cho thuê sử dụng, cho thuê xe văn phòng … không được coi là kinh doanh vận chuyển.


Câu 4: Công ty em cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng thuộc khu phi thuế quan, khách hàng có giấy chứng nhận đầu tư.
Xin hỏi bên em suất thuế GTGT 0% đúng không ạ?

(Mô tả dịch vụ cung cấp: trang trí sân khấu, trang trí nơi tổ chức tiệc, cung cấp bàn, ghế, bát đũa… không bao gồm suất ăn)
E gửi kèm thông tư hướng dẫn Số: 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015.
Điều 9. Thuế suất 0%
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. dịch vụ rà soát sổ sách kế toán
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:
- Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);
Em xin chân thành cảm ơn!

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 9 TT số 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT, các dịch vụ do Công ty cung cấp cho tổ chức trong Khu phi thuế quan gồm: trang trí sân khấu, trang trí nơi tổ chức tiệc, cung cấp bàn, ghế, bát đũa… không bao gồm suất ăn, để tổ chức sự kiện cho công ty khách hàng trong khu phi thuế quan, không thuộc các hoạt động kinh doanh bị loại trừ khi áp dụng thuế suất 0%, do đó công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% với các dịch vụ này.
Tuy nhiên, nếu các dịch vụ này gắn liền với kinh doanh cho thuê hội trường, tổ chức hội nghị, dịch vụ ăn uống được thực hiện bên ngoài Khu phi thuế quan thì không thuộc diện được áp dụng thuế suất 0%.

Câu 5:  Doanh nghiệp FDI nhập mua máy móc thiết bị, vật tư chưa thanh toán của công ty mẹ. Sau đó Công ty chuyển khoản công nợ này thành khoản đầu tư góp vốn. Như vậy, tình huống này có thuộc Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào không.

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định như sau:

“ Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:
a) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế. dịch vụ kế toán thuế trọn gói
….”
Như vậy đối chiếu với quy định trên việc thanh toán bù trừ công nợ này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng, có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế thì trường hợp này công ty đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa trên.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment