Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Kế toán Hàng bán bị trả lại

Kế toán Hàng bán bị trả lại

Kê khai thuếhàng bán trả lại ra sao? Xử lý hàng mua vào nhưng bị trả lại vậy bên mua và bên bán xử lý như thế nào? Kê khai thuế ra sao?

 

Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 v/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Kê khai hóa đơn điều chỉnh

Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

– Khoản 3 Điều 20: “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

– Điểm 2.8 Phụ lục 4: “Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

– Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

– Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa hoặc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

– Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

– Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

– Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

=> Như vậy:

+Thủ tục hai bên:

– Lập biên bản thu trả lại hàng bán

– Phiếu xuất kho hàng trả lại hoặc biên bản giao hàng trả lại

– Xuất hóa đơn trả lại giá mua sao thì xuất trả lại bấy nhiêu

+Kê khai thuế:

– Bên bán “bên bị trả” sẽ kê khai âm giá trị hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT

– Bên mua “bên trả lại hàng” sẽ kê âm giá trị vào bảng kê phụ lục mua vào PL01-2 GTGT.

– Và sẽ kê vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.

+ Hạch toán

+Người bán: Khi bán hàng ” xuất hoá đơn ” Ghi tăng Doanh thu
+ Doanh thu:
Nợ TK 1111,1121,131
Có TK 5111
Có TK 33311 ( nếu có )
+ Phản ánh giá vốn hàng xuất bán
Nợ TK 632
Có TK 156…

Khi nhận hàng trả lại ” Nhận hoá đơn ” Ghi giảm Doanh thu hàng bán
+ Ghi giảm Doanh thu
Nợ TK 5212
Nợ TK 33311 ( nếu có )
Có TK 1111, 1121, 331
+ Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 1561…
Có TK632

+ Kết chuyển giảm trừ doanh thu: Nợ TK 511/ 5212

+Người mua: Khi mua hàng ” nhận hoá đơn ”

+ Ghi tăng giá trị hàng mua
Nợ TK 156,152,153,211…

Nợ TK 1331 ( nếu có )
Có TK1111, 1121, 331

Khi trả lại hàng ” Xuất hoá đơn ” Ghi giảm giá trị hàng:

+ Ghi giảm giá trị hàng trả lại
Nợ TK1111,1121,331
Có TK156,152,153,211….

Có TK1331 ( nếu có )

Bài viết liên quan: