Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Kế toán Xử lý hàng bán trả lại

Kế toán Xử lý hàng bán trả lại

*Căn cứ Kế toán Xử lý hàng bán trả lại

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
– Khoản 2.a Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC điểm 2.8 Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
– Điểm 2.8, phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Trung tâm đào tạo kế toán Đà Nẵng

*Nội dung pháp lý:

– “Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

– Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

*Theo đó:
Trường hợp Doanh nghiệp khi bán hàng hóa cho khách hàng, đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho Công ty thì:
+ Trường hợp khách hàng là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì khi trả lại hàng cho Công ty khách hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (Công ty không thu hồi hóa đơn đã xuất).
+ Trường hợp khách hàng của Công ty là các hộ, cá nhân không kinh doanh (đối tượng không có hóa đơn) khi trả lại hàng thì hai bên lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản và Công ty thu hồi lại hóa đơn đã lập trước đây.

*Về: Thủ tục

– Lập biên bản về vấn đề trả lại hàng hóa: chi rõ Tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, giá trị.
– Đồng thời bên người mua sẽ phải thực hiện lập hóa đơn để trả lại cho người bán theo số lượng giá trị đã ghi trong biên bản.
– Phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên Mua và phiếu nhập kho hàng trả lại bên Mua

Bài viết liên quan:

Leave a Comment