Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính 2017

1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính? Và các lưu ý?
2. Kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính?
3. Các lưu ý về tài khoản Tiền mặt TK 111?
4. Các lưu ý về tài khoản Tiền gửi ngân hàng TK 112?
5. Các lưu ý về tài khoản Tiền lương phải trả TK 334?
6. Các lưu ý về tài khoản phân bổ và khấu hao TK 142,242,214?
7. Các lưu ý về tài khoản Thuế GTGT đầu vào TK 1331
8. Các lưu ý về tài khoản Thuế GTGT đầu ra TK 33311
9. Các lưu ý về tài khoản hàng tồn kho TK 152,155,156…
10. Các lưu ý về tài khoản Công nợ phải thu và phải trả TK 131, 331

 

+++ Bút toán đầu năm tài chính cho doanh nghiệp đã hoạt động:

 

1.Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối: TK 421

+Đầu năm kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối:
Đầu năm tài chính có làm bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
= > Kiểm tra lại xem bạn đã mở chi tiết cho TK 421 (gồm 4211,4212) để hoạch toán chưa?
– Cần phải phân biệt lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính trước đó với năm hiện tại một cách rạch ròi ko để gom chung 421
– Thường nhiều kế toán hay để gom một cục 421 làm các số liệu lợi nhuận năm trước và nay cấn trừ lẫn nhau
– Việc phân chi tiết 421 giúp bạn xác định được số lỗ năm này với năm kia để làm căn cứ chuyển lỗ sau này
– Đôi khi kế toán thường quên không hoạch toán bút toán này hoặc phần mềm đã mặc định lấy số dư của TK Nợ/ Có 4212 của năm trước làm đầu kỳ năm này trên phần mềm khi lấy số dư đầu kỳ cho năm tài chính hiện tại
– Trường hợp ghi chung chung vào TK 421 ko chi tiết thì căn cứ để làm chuyển lỗ theo luật thuế và luật kế toán như sau:
+ Chỉ tiêu A1 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm chính là lỗ Kế toán
+Chi tiêu B12 chính là thu nhập tính thuế cũng là căn cứ làm số chuyển lỗ phụ lục: phụ lục Chuyển Lỗ 03-2a theo luật thuế TNDN
= > Do đó:
1. Kế toán cần phân biệt chi phí kế toán và chi phí hợp lý theo luật thuế TNDN hiện hành
2. Các chi phí phát sinh theo luật kế toán khi phát sinh nghiệp vụ kế toán vẫn phải lên sổ sách hạch toán như bình thường cho dù có hóa đơn hay không có hóa đơn theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

*********************************000********************************

2. Kiểm tra có hoạch toán thuế môn bài và nộp đầy đủ chưa:

Hoạch toán:
+Thông tư 200 thay thế Quyết định 15:
–Tính số thuế môn bài phải nộp : Nợ TK6425 / Có TK 3338
–Nộp thuế môn bài bằng Tiền mặt: Nợ TK 3338 / Có TK 1111
+Thông tư 133 thay thế Quyết định 48:
–Tính số thuế môn bài phải nộp : Nợ TK6422 / Có TK 3338
–Nộp thuế môn bài bằng Tiền mặt: Nợ TK 3338 / Có TK 1111
Mức thuế phải đóng: Kê khai + nộp thuế môn bài
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1: Trên 10 tỷ = 3.000.000
- Bậc 2: Dưới 10 tỷ = 2.000.000
- Bậc 3: đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) = 1.000.000
Nếu giấy phép rơi vào 01/01 đến 30/06 thì phải đóng 100% đồng
Nếu giấy phép rơi vào 10/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02
Lưu ý:
- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùngđịa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp.
- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.
Thời hạn nộp tờ khai và thuế mô bài:
- Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài (trường hợp phải nộp tờ khai) và nộp thuế môn bài năm chậm nhất là ngày 30 tháng 01 tài chính hiện hành.

*********************************000********************************

3. Tiền mặt:

+ Tài khoản 1111 tiền mặt: Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ Sổ Quỹ Tiền Mặt;
–Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 1111 = Số phát sinh Nợ Có TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có Sổ Quỹ Tiền Mặt,
– Số dư nợ cuối kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư cuối kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ Sổ Quỹ Tiền Mặt
– Kiểm tra xem số dư trong ngày của tháng có bị âm quỹ, nếu âm quỹ nhập các nghiệp vụ Thu tiền lên trước, nghiệp vụ chi tiền hoạch toán sau
– Nếu bị âm thì tìm biện pháp xử lý: lập hợp đồng vay tiền, giấy vay mượn để bổ sung vốn lưu động tạm thời: Nợ TK 111/ có TK 3388 hoặc theo các phương án đề xuất dưới đây
Xử lý tiền mặt âm:
+Một là làm lại giấy phép kinh doanh nâng cao vốn điều lệ= >hơi phức tạp do phải đi làm thủ tục xin đổi giấy phép, cách làm này ăn chắc mặc bền
Nợ 111/ có 411
+Hai là tất cả các khoản mua hàng hóa đều ghi nhận nợ treo ở tài khoản 331* khi nào có tiền thì trả lại khách hàng
Nợ 152,153..627,641,642….,1331/ có 331*
Nợ 331*/ có 111
+Ba là làm phiếu thu tiền mặt + hợp đồng vay mượn với cá nhân lãi xuất 0%=> cách này chiếm tỉ lệ 99% kế toán hay dùng
Nợ 111/ có 3388
+Bốn là xem như ai đó đầu tư tài trợ cho không biếu không
Nợ 111/ có 711
= > Cách này ko ai dùng vì bị đánh thuế TNDN 20% nếu bạn muốn bị đuổi việc ngay tức thì làm kiểu này đảm bảo bạn được mời ra khỏi công ty nhanh chóng mà ko cần phải xin phép nghỉ
– Có nhiều kế toán làm để tiền mặt bị âm, ghi nhớ tiền mặt không bao giờ được phép âm

*********************************000********************************

 

4. Tiền gửi ngân hàng

+ Tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng:
– Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 112 = Số dư nợ đầu kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ Sổ tiền gửi ngân hàng = Số dư đầu kỳ của số phụ ngân hàng hoặc sao kê;
– Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 112 = Số phát sinh Nợ Có TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng hoặc sao kê = Số phát sinh rút ra – nộp vào trên sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê,
– Số dư nợ cuối kỳ sổ cái TK 112 = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng hoặc sao kê = Số dư cuối kỳ ở Sổ Phụ Ngân Hàng hoặc sao kê
– Mỗi ngân hàng là một tài khoản chi tiết ví dụ: 1121 ngân hàng Agribank, 1122 ngân hàng á châu…..
– Nếu mở tổng hợp thì phải có bảng theo dõi các đối tượng 112 là tài khoản tổng hợp, các đối tượng NH0001: ngân hàng Agribank, NH0002: ngân hàng á châu….
– In đầy đủ sổ Cái và sổ tiền gửi kiểm tra xem đã khớp nhau chưa, ở sổ tiền gửi thì số dư cuối kỳ phát sinh xem có bị âm ở ngày nào không, nếu âm thì sắp xếp lại nghiệp vụ thu lên trước nghiệp vụ chi hoạch toán sau, hoặc có hoạch toán nhầm số liệu
Chứng từ ngân hàng: Chú ý các trường hợp chuyển khoản cho hóa đơn > 20.000.000

– In sao kê đầy đủ 12 tháng kèm theo các chứng từ : Giấy báo Nợ, Giấy báo có của Ngân hàng
– Mỗi tháng là một tập kẹp lại của tháng nào ra tháng đó đừng để lẫn lộn
– Ủy nhiệm chi thì phô tô để kẹp cùng hóa đơn > 20.000.000 hoặc chuyển khoản
– Kiểm tra sổ 112 với số phụ ngân hàng, số dư hàng tháng và số dư cuối năm khớp với số dư cuối năm trên sổ phụ Ngân hàng hay không? Đối chiếu kiểm tra kỹ hàng tháng của năm tài chính
– Phải có đầy đủ sổ phụ theo từng tháng gồm có: sổ phụ, giấy báo (nợ, có), chứng từ đi kèm (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, lệnh chi,…). Có sao kê hàng tháng và năm.
– Vừa phải có sổ phụ file cứng và file mềm kết xuất từ Internet Banking. Công ty nào chưa đăng ký thì nên đăng ký, để kiểm tra cho dễ, ko cần phải tìm tới tìm lui trong đống sổ phụ. Cả chính kế toán cũng dễ làm việc, và sau này cung cấp cho thuế. Thuế chủ yếu làm việc trên file trước, sau đó nghi vấn hoặc cần xác thực cái gì thì họ mới tìm bản gốc.
– Nếu lỡ có thiếu chứng từ gì đó, thì cuối năm nên kiểm tra lại để đi xin in lại bổ sung cho đủ, chỉ tốn thêm tiền phí, chứ đến lúc bị kiểm tra mới đi bổ sung thì mệt. Mấy cái này không có đáng, tháng nào xong tháng đó luôn cho khỏe, đừng để bị hành vì những cái linh tinh ko đáng này nhé.
Kiểm tra kỹ lại hoạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền, vì trên sao kê ngân hàng ghi đôi khi không rõ ràng kế toán thường hoạch toán râu ông này cắm cằm bà kia

Các lưu ý đối với hóa đơn đầu vào > 20.000.000
Các trường hợp chuyển khoản giữa bên Mua và bên Bán như sau:
– Bên Mua Nộp thẳng tiền vào tài khoản bên Bán = Giấy nộp tiền => Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản cty Bên Mua thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Hơp lệ

*********************************000********************************

5. Tài khoản 334

– Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh,
– Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca),
– Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng;
– Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh
– Kiểm tra các bút toán hoạch toán tiền lương có khớp với sổ sách không
– Chứng từ ký tá có đầy đủ
– Có đăng ký mã số thuế TNCN để cuối năm làm quyết toán hay không, lương thời vụ dưới 03 tháng mỗi lần chi trả có giữ lại 10% hay không? Nếu không thì có Bản CK 02 hay không?
– Các khoản phụ cấp có khớp với các khoản phụ cấp trên bảng lương hay không, có được ghi cụ thể trên bảng lương hay quy chế tài chính…..
– Khi tăng lương có lập phụ lục hợp đồng và quyết định tăng lương hay không?
– Phải phân biệt các khoản nào được miến thuế TNCN khi quyết toán, khoản nào chị thuế TNCN: tiền cơm không được vượt quá 730.000đ/tháng, áo quần lao động 1 năm không vượt quá 5.000.000đ/người nếu bằng tiền, hiện vật không giới hạn nhưng phải có hóa đơn và chứng từ hồ sơ đầy đủ
Lương, thưởng:
+ Hợp đồng lao động+chứng minh thư phô tô
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
+Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN
+Hồ sơ của người lao động đầy đủ thì càng tốt
+Tờ khai: Quyết tóan thuế TNCN cuối năm
+Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh
+Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có
*Chú ý:
–Nếu ký hợp đồng dứơi 03 tháng dính vào vòng luẩn quẩn của thuế TNCN để tránh chỉ có các lập bản CK02 để tạm không khấu trừ 10% của họ (điều kiện đã có MSTTNCN)
–Nhưng ký > 3 tháng lại rơi vào ma trận của BHXH
Căn cứ Tiết khoản i, Điểm 1, Điều 25, Chương IV Thông tư 111/2013/TT–BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ–CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/7/2013 quy định :“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”
+ Một là mỗi lần chi trả trong tháng <=2.000.000 đồng
+ Hai là phân chia tỉ lệ số người tách làm 2: tốp 01 làm quý 01 và quý 03, tốp 02 làm quý 02 và quý 04 như vậy đảm bảo yếu tố dưới 03 tháng không phạm luật bảo hiểm, không vi phạm luật thuế nếu đủ điềm kiện: có MST, cá nhân chỉ làm một nơi duy nhất
+ Bảng cam kết 02 chỉ có tác dụng tại thời điểm người lao động làm việc cho doanh nghiệp đã có MST ví dụ một trường hợp bị truy thu thếu TNCN như sau công nhân làm từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016 nhưng phải đến tháng 12/2016 kế toán mới đăng ký MST TNC cho họ thì sau này cơ quan thuế cũng truy thu 10% khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
+ Bản cam kết 02 chỉ có tác dụng lá bùa chắn khi cá nhân đó chỉ có thu nhập duy nhất một nơi phát sinh thu nhập
+ Trong năm nếu cá nhân trong doanh nghiệp không phát sinh thuế TNCN do mức lương chưa đến mức phải nộp thì kế toán vẫn phải quyết toán thuế TNCN cho họ có nhiều kế toán tưởng không phát sinh thuế TNCN nên ko làm quyết toán thuế TNCN năm
– Nếu quyết toán tổng giá trị trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm không khớp với Sổ cái và CĐPS thì kê sẵn giải trình sau này chênh lệch nguyên do vì đâu: tiền cơm, trang phục…..
*********************************000********************************

 


6. Tài khoản 142,242,214:

Số tiền phân bổ tháng trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ có khớp với số phân bổ trên số cái tài khoản 142,242,214
– Kiểm tra xem có lập bảng phân bổ hàng tháng hay không?
– Số tiền phân bổ trên sổ sách có khớp với trên bảng phân bổ hay không? Khớp phát sinh trong kỳ = TK 142,242,214 , khớp số dư cuối kỳ TK 142,242 với giá trị còn lại cần phân bổ của bảng phân bổ 142,242
– Kiểm tra xem số năm phân bổ của công cụ dụng cụ có đúng với thời gian tối đa 36 tháng theo quy định về phân bổ giá trị công cụ dụng cụ, hay phân bổ thời gian dài hơn so với quy định
– Đối với tài sản công cụ dụng cụ có thông qua tài khoản 153 trung gian hay không? Hay đưa thẳng vào tài khoản 142,242
+Hoach toán : theo chuẩn mực kế toán
- Khi mua: Nợ TK 153,1331/ có TK 111,112,331
- Kết chuyển sử dụng: Nợ TK 142,242/ Có TK 153
- Phân bổ hàng kỳ: Nợ 627,641,642/ có 142,242
+Hoach toán : có những kế toán thường làm tắt không qua tài khoản 153 với lý do mua về dùng luôn nên ko nhập kho nên ko đưa vào 153 về mặt nguyên lý kế toán không phù hợp nhưng về mặt giá trị phân bổ bản chất vẫn là qua 142,242 nên người ta mua về làm ngay bút toán tắt. việc hoạch toán như vậy làm người xem ko thể biết đâu là dòng tiền chi đâu là tài sản chờ phân bổ
1. Khi mua: Nợ TK 142,242,1331/ có TK 111,112,331
2. Phân bổ hàng kỳ: Nợ 627,641,642/ có 142,242
*Lưu ý: với công cụ dụng cụ nhập kho thì cuối kỳ tài khoản 153 vẫn có số dư bình thường giống với hàng tồn kho 152,156,155
– Những tài sản < 30 ngầm định cho vào công cụ dụng cụ vì không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ theo TT45
– Việc phân bổ hàng tháng phải căn cứ vào bảng phân bổ:
Bảng phân bổ 142–242–214:

+Khấu hao 214:
+Phân bổ 142:
+Phân bổ 242:
*Phân bổ công cụ dụng cụ tài sản cố định phương pháp 02:
- Phân bổ ccdc
- Phân bổ cp ngắn và dài hạn
- Khấu hao tài sản cố định

Phân bổ công cụ dụng cụ – tài sản cố định (142–242–214) 3 trong 1
- Sức mạnh thần kỳ của hàm sumifs : tính tổng các ô trong vùng thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước.

*********************************000********************************

7 . Thuế đầu vào: 1331

+ Tài khoản 1331: số tiền phát sinh ở phụ lục PL 01–2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO,
– Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1331 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22];
– Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 1331 = Số phát sinh Nợ Có TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01–2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
– Kiểm tra số lượng hóa đơn đầu vào có khớp số lượng hóa đơn đầu vào đã kê khai trên phụ lục phụ lục PL 01–2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO , có mất mát hay thiếu hụt tờ nào hay không
– Kiểm tra nội dung kê khai thuế trên hóa đơn: tên công ty, địa chỉ, MST, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng , đơn giá, thành tiền….trên hóa đơn có khớp với tờ khai = > những hóa đơn bị sai phải lập điều chỉnh sai sót trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế về KHBS để điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời, kèm theo biên bản giải trình sẵn tránh tình trạng sau này sai sót từ những năm trước đó bây giờ kiểm tra sẽ quên hết tất cả, tránh bị luống cuống, lo lắng lúc này đây chính là cẩm nang giải cứu của bạn
– Kiểm tra kỹ các hóa đơn > 20.000.000 của những năm từ 2013 về trước, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hay không: Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi, nếu quá 06 tháng chưa khai báo thuế mà kế toán bỏ sót sau đó lại kê khai trên tờ khai thuế = > thì phải lập biên bản điều chỉnh KHBS điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ xuống, thanh toán có chậm quá 06 tháng: Hợp Đồng Kinh Tế/Mua Bán– quy định rõ điều khoản trả chậm để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những năm 2013 về trước, từ ngày 01/01/2014 thì không giới hạn thời hạn kê khai 06 tháng
– Từ ngày 01/01/2014 không giới hạn thời gian kê khai 06 tháng, doanh nghiệp được phép kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào khi phát hiện kê khai bỏ sót trước khi có biên bản quyết định thanh tra thuế Tại doanh nghiệp: những hóa đơn > 20 triệu (hóa đơn VAT, hóa đơn bán hàng thông thường ) mà không chuyển khoản thanh toán UNC, hoặc Bù bù trừ công nợ, hoặc thanh toán Ba bên mà thanh toán bằng tiền mặt thì: không được khấu trừ thuế GTGT, và không được tính vào chi phí hợp lý giá sau thuế trên hóa đơn
– Những tháng khai báo sai tất nhiên khi so sách thì số dư TK 1331 cuối tháng có thể lệch với chỉ tiêu [43] của tờ khai lúc này ko căn cứ tờ khai để kiểm tra đối chiếu mà căn cứ vào tờ khai điều chỉnh để làm căn cứ đối chiếu số dư, sang tháng phát hiện sai sót nhớ điểu chỉnh chênh lệch vào chỉ tiêu [37] và [38] của kỳ hiện tại điều chỉnh để điều chỉnh lại lúc này sẽ khớp lại tờ khai bình thường
*Chú ý:
1. Các lưu ý đối với hóa đơn đầu vào > 20.000.000
Các trường hợp chuyển khoản giữa bên Mua và bên Bán như sau:
– Bên Mua Nộp thẳng tiền vào tài khoản bên Bán = Giấy nộp tiền => Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty thanh toán sang tài khoản giám đốc hoặc cá nhân Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng tài khoản giám đốc cty thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Không hợp lệ
– Bên Mua Dùng Ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản cty Bên Mua thanh toán sang tài khoản Công Ty bên Bán = > Hơp lệ

2.Chuẩn bị hóa đơn chứng từ như sau:
– Xuất tất cả bảng kê ra một phai excel: copy phụ lục bảng kê mua vào một sheet, bán ra một sheet để sau này khi cơ quan thuế đến sẽ yêu cầu bản mềm này, nếu không có hoặc không còn do mỗi lần nâng cấp HTKK bị mất dữ liệu ngồi nhập lại sẽ rất mất thời gian và công sức
– Lọc những hóa đơn nào > 20.000.000 bằng Advanced Filter để rút trích dử liệu ghi chú lại thanh toán chuyển khoản UNC chưa ngày tháng năm nào
– Kiểm tra lại đối chiếu lại và pho tô hoặc kẹp UNC vào các hóa đơn đầu ra vào các hóa đơn đầu vào > 20.000.000 , kiểm tra việc chuyển tiền cho khách có đúng hạn hợp đồng thanh toán , có đúng tài tài khoản của khách, kiểm tra hình thức thanh toán đã đúng chưa
– Kiểm tra từng hóa đơn với bảng kê của hai phụ lục ra và vào xem có kê khai sai chổ nào: Tay trái cầm hóa đơn để bên trái, còn bên phải để bảng kê tay phải cầm viết chì dò cái nào sai nghi nghờ ghạch đánh đấu, cái nào ok chếch dấu “V” hoặc “–“ làm lần lượt 12 tháng.
+ Các vấn đề sai sót có thể gặp:
– Hóa đơn sai tên công ty , địa chỉ, mã số thuế…việc sai có có làm biên bản điều chỉnh không, nếu sai thì kẹp biên bản điều chỉnh cùng hóa đơn bị sai, sai số tiền khai báo thuế hay tiền hàng có làm hồ sơ điều chỉnh KHBS hay chưa
– Lập thêm một bản word giải trình cho những sửa đổi như KHBS những thứ cảm thấy nghi ngờ sẽ bị truy hỏi
Kiểm tra những hóa đơn có nội dung hàng hóa đầu vào hay chi phí đó có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay không ( ví dụ : hóa đơn metro cả sếp mua sắm đồ của nhà thì kiểm tra nếu thấy khai báo thì làm KHBS điều chỉnh giảm và loại bỏ chi phí đó ra khi quyết toán thuế TNDN trước khi cơ quan thuế vào kiểm tra bóc ra, nên tốt nhất nên làm trước, nên hóa đơn nào nghi ngờ thì ngay lâp tức loại bỏ)

+Hiện nay:
– Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/09/2015 Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quy định các thông tin thay đổi đăng ký thuế như:địa chỉ nhận thông báo thuế,đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng… thì doanh nghiệp làm theo mẫu và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư chứ không nộp theo mẫu 08/MST tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước đây. Quy định này có hiệu lực từ 01/12/2015.

– Chú ý: hiện nay một số chi cục thuế các quận huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.
– Doanh nghiệp phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thay cho mẫu củ 08/MST
*Về files : Tờ khai điều chỉnh bổ sung KHBS
– Khi kê khai phát sinh điều chỉnh tăng giảm: lưu trữ tờ khai tháng/quý điều chỉnh, và tờ khai KHBS, ghi rõ hoặc viết giấy note lại tháng điều chỉnh phát hiện vào chỉ tiêu [37],[38] của kỳ phát hiện kê khai sai, tránh tình trạng sau nhiều năm sẽ quên mất là tháng nào điều chỉnh của phát hiện sai, cán bộ thuế sẽ hỏi kỳ kê khai phát hiện sai để xem chỉ tiêu [37],[38] của kế toán kê khai có đúng hay không
* Chú ý: các thủ tục báo mất, cháy hỏng, và hủy hóa đơn chứng từ có đầy đủ hồ sơ hay không?
Tất cả lưu thành 1 bộ để riêng để khi kiểm tra thanh tra thuế có thể truy cập dễ dàng nguyên tắc: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra
– Tờ khai bản gốc
– Tờ khai KHBS
– Những hóa đơn đầu ra vào sai sót làm ảnh hưởng tờ khai => phải điều chỉnh

*********************************000********************************
Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính
8 . Thuế Đầu ra TK 33311:
+ Tài khoản 33311: số tiền phát sinh ở phụ lục PL 01–1_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
– Số dư Có đầu kỳ sổ cái TK 33311 = Số dư Có đầu kỳ TK 33311 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT phải nộp của tờ khai thuế = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế; là số thuế phải nộp trong tháng kê khai
– Kiểm tra số lượng hóa đơn đầu ra có khớp số lượng hóa đơn đầu ra đã kê khai trên phụ lục phụ lục PL 01–1_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA, có mất mát hay thiếu hụt tờ nào hay không
– Kiểm tra nội dung kê khai thuế trên hóa đơn: tên công ty, địa chỉ, MST, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng , đơn giá, thành tiền….trên hóa đơn có khớp với tờ khai = > những hóa đơn bị sai phải lập điều chỉnh sai sót trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế về KHBS để điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời, kèm theo biên bản giải trình sẵn tránh tình trạng sau này sai sót từ những năm trước đó bây giờ kiểm tra sẽ quên hết tất cả, tránh bị luống cuống, lo lắng lúc này đây chính là cẩm nang giải cứu của bạn
– Nếu trong tháng phát sinh đầu ra > đầu vào => nộp thuế thì số dư cuối kỳ Có TK 33311 = chỉ tiêu [40] tờ khai thuế tháng đó
Nếu còn được khấu trừ tức đầu ra < đầu vào = > thuế còn được khấu trừ kỳ sau chỉ tiêu [22] = số dư đầu kỳ Nợ TK 1331, số dư Cuối Kỳ Nợ 1331 = chỉ tiêu [43]
– Kiểm tra báo cáo sử dụng hóa đơn BC26 số lượng hóa đơn đầu ra đã sử dụng có khớp với số lượng trên BC26, hóa đơn xóa bỏ có khớp, các biên bản thu hồi, xóa bỏ xuất thay thế có đầy đủ
– Hàng kỳ có nộp báo có sử dụng hóa đơn đầy đủ hay không, kiểm tra có lập thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ thủ tục hay không? Có thông báo phát hành hóa đơn trước 05 ngày mới sử dụng hay không?
– Kiểm tra các bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ hàng tháng có đúng không quy luật chung như sau
+Kết chuyển VAT được khấu trừ
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ

– Về hóa đơn chứng từ: kiểm tra xem các thông tin trên hóa đơn có chính xác, tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, nội dung hàng hóa, số lượng, thành tiền, và thuế có bị sai theo quy định sử dụng hóa đơn không

– Nếu trong năm có phát sinh Dư Nợ TK 1331 và Dư Có TK 33311 đừng lấy gì làm ngạc nhiên ví dụ:
1. Tháng 9/2014 Đầu vào dư Nợ 1331 100 triệu , Dư Có 33311= 200 triệu => thuế được khấu trừ tháng này là: Nợ 33311/ có 1331= 100 triệu => Dư Có TK 33311=100 triệu
2. Nhưng sang tháng 10/2014 Đầu vào dư Nợ 1331 100 triệu , Dư Có 33311= 50 triệu => thuế được khấu trừ tháng này là: Nợ 33311/ có 1331= 50 triệu => Dư Nợ TK 1331=50 triệu
– Do đó việc vừa có dư Nợ 1331 và vừa có Dư Có 33311 phát sinh trong năm ko có gì ngạc nhiên cả
*Chú ý:
*Căn cứ: – Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
+Theo đó:
– Người mua không lấy hóa đơn thì lập bảng kê bán hàng, cuối ngày xuất 01 hóa đơn tổng tiền hàng đã bán trong ngày
– Việc áp dụng đối với giá trị hàng hóa dưới 200.000 đ không phải xuất hóa đơn chỉ áp dụng cho Bên Bán hàng còn bên Mua hàng muốn là chi phí hợp lý thì phải có hóa đơn dù dưới 200.000 hay trên 200.0000 trừ các trường hợp được lập bảng kê
– Đối với công ty có Phát sinh Thuế Vãng lai trong kỳ thì số dư TK sổ sách TK 1331 + Nợ TK 33311= chỉ tiêu [43] đây là đặc trưng hay gặp công ty xây dựng
– Khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26 nhớ Phân biệt xóa bỏ dùng cho các trường hợp: thu hồi hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống, hóa đơn sai chưa xé khỏi cuống gấp lại gạch chéo 3 liên viết hóa đơn khác thay thế tất cả khi kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn mục [15] xóa bỏ Căn cứ: điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014; Khác hóa đơn hủy bỏ là những hóa đơn mà doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hoặc sản phẩm lỗi (Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa…. )hoặc chuyển địa điểm không có nhu cầu sử dụng hoặc giải thể: khi báo cáo sử dụng hóa đơn kê mục [19] Căn cứ: điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014

*********************************000********************************
Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính
9. Hàng tồn kho


+Số dư đầu kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn đầu kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
+Số Phát sinh Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Nhập trong kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
+Số Phát sinh Có Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Xuất trong kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
+Số dư cuối kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn cuối kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
– Kiểm tra các hóa đơn về hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào hóa đơn có lập đầy đủ phiếu nhập kho, số lượng, thành tiền của phiếu nhập kho có khớp với hóa đơn không.
– Kiểm tra có đầy đủ chứ ký tá đầy đủ giữa người giao người nhận hay không
– Có lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng tháng hay không, có sổ thẻ kho chi tiết cho các hàng hóa hay không?
– Hàng hóa có bị âm kho hay không, có xuất nhầm hoặc xuất những măt hàng không có trong kho không?

 

*Xử lý âm kho hoặc hàng xuất bán trước ngày hóa đơn xuất bán:

*Cách 01: đi vay mượn khi nào có hàng lại trả lại để hợp thức hóa là xong

THÔNG TƯ : 119/2014/TT– BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT–BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT–BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT–BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT–BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ–CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT–BTC như sau:
“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.
Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.
Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.
= > Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

 

*Cách 02: mua hoặc tự lập hóa đơn lẻ hoặc lập bảng kê theo số lượng như trên và nhập kho tính giá thành bình thường

= > Ghi chú: thận trọng khi dùng cách này vì với cách này thì bạn phải cân đối thuế thu thu nhập doanh nghiệp sao cho chi phí như quản lý: văn phòng phẩm, điện, nước, lương quản lý…..sao cho tổng tiền chi phí quản lý này = với số tiền của hóa đơn lẻ này để tránh phải đóng thuế TNDN của năm tài chính
*Căn cứ:
– Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
– Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ
+Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
*Vậy:
Theo Luật thuế TNDN thì các khoản chi phí có chứng từ chi được phản ánh trong hệ thống sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh, những chứng từ chi không đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ quy định thì không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.
*Các trường hợp thường gặp phải là:
1. Các khoản thực chi nhưng không có hoá đơn chứng từ theo quy định.
2. Các khoản chi phí phát sinh trong năm và liên quan đến việc tạo ra doanh thu chịu thuế trong năm có hoá đơn nhưng hoá đơn không hợp pháp.
= > Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn : VAT ( hóa đơn tự in có đăng ký và là đủ các thủ tục: thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp thuận cho lưu hành , có hợp đồng, mẫu hóa đơn và thanh lý với nhà in hóa đơn……. và đã được cơ quan thuế duyệt hoặc mua hóa đơn thông thường do cơ quan thuế cấp phát)
=> Những chi phí theo các này không do Bộ tài chính phát hành, hoặc cho phép DN tự in hay đi in, và những hđ đặc thù, Mà họ tự mua trôi nỗi trên thị trường rồi ghi vào ,dù giá thanh toán lớn hay nhỏ hơn >= 200.000 đ đều ko được bên thuế chấp nhận => Không hợp lệ do đó chỉ xem nó là chi phí kế toán còn với thuế khi quyết toán thuế TNDN cuối năm phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK các khoản ko được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 20%

 

*Cách 03: thủ tục trước ngày hóa đơn mang hàng về sau

– Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán đây là bằng chứng thép để chứng mình hàng đã giao nhưng hóa đơn chưa về
– Phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào
– Phiếu hoạch toán
– Phiếu nhập kho
– Phô tô hợp đồng , thanh lý nếu có

*Cách 04: Xem như hàng cho biếu tặng

– Phiếu hoạch toán
– Phiếu nhập kho
– Bảng kê hàng biếu tặng
= > ghi nhận là một khoản cho biếu tặng không phải thanh toán ghi nhận vào thu nhâp khác, được xem là khoản thu nhập khác tính thuế TNDN

*Hoạch toán treo công nợ:
Nợ TK 152,156/ có TK 331
= > Với cách này lý giải bên bán là đơn vị mua bán thương mại đã giao hàng đã bán nhưng ko chịu xuất hóa đơn lỗi ở bên Bán căn cứ luật : và bộ hồ sơ ở trên tối thiểu cũng phải có cái phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng của bên bán để làm bằng chứng

*Căn cứ thông tư Số: 39/2014/TT–BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ–CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ–CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn
a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

*Hàng tồn kho 152,155,156

1. Tồn kho sổ sách có khớp với thực tế, nếu không khớp thì phần chênh lệch truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo phương pháp ấn định
2. Quy tội trốn thuế mức phạt từ 1-3 lần theo luật quản lý thuế
3. Xuất hóa đơn có bị âm kho
4. Có phiếu nhập xuất, thẻ kho đầy đủ hay không, có bảng tổng hợp nhập xuất tồn chi tiết các mặt hàng
5. Trước khi thanh kiểm tra phải tìm cách tống lượng hàng tồn hoặc đi mượn để khi họ vào kiểm khớp với sổ sách và thực tế ít nhất cũng đạt số tồn là 80% trở lên tồn kho so với sổ sách
6. Có thể xuất cho công ty quen biết tạm, sau đợt thanh tra bên công ty bạn lại xuất trả lại cho công ty mình, sau đó là biên bản cấn trừ công nợ 2 bên theo luật thuế GTGT, vừa bảo toàn thuế GTGT vừa bảo toàn thuế TNDN
7. Lập 01 danh sách bảng tổng hợp những mặt hàng bán thấp hợp giá vốn và lập phương án giải trình cho phù hợp, nếu ko có căn cứ văn bản pháp luật nào để trình phù hợp sẽ bị ấn định thuế
8. Đối với hàng tồn kho có thời hạn sử dụng nhớ đảo kho để tránh tính tình trạng hàng hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng….trong quản lý phương pháp nhập trước xuất trước là một phương pháp hữu hiệu để khắc chế tình trạng này.

 

*********************************000********************************
Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính

10. Tài khoản 331 và 131: TK 131 và 331 là tài khoản lưỡng tính vừa có số dư bên nợ lại vừa có số dư bên có

 

–TK 131 phải thu khách hàng:
+TK 131 số dư NỢ khi khách hàng mua tiền nhưng chưa thanh toán : Dư Nợ 131 = MS 132 trên BCĐKT thuộc khoản phải thu
+TK 131 số dư CÓ khi khách hàng ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp (mình) những chưa lấy hàng nên để treo bên Có = MS 312 trên BCĐKT thuộc khoản phải trả
–TK 331 phải trả người bán:
+TK 331 số dư NỢ khi mình ứng trước tiền mua hàng cho người bán : Dư Nợ 131 = MS 132 trên BCĐKT trả trước cho người bán thuộc khoản phải thu
+TK 331 số dư CÓ mình đi mua hàng nợ bên bán treo bên Có = MS 311 trên BCĐKT thuộc khoản phải trả
– Không được phép cấn trừ công nợ khi phát sinh vừa là người mua hàng đồng thời cũng là người cung cấp hàng hóa trên cùng một đối tượng khách hàng, nếu cấn trừ công nợ thì phải có văn bản xác nhận của hai bên rồi mới được phép cấn trừ công nợ của nhau, cuối năm làm cái giấy xác nhận công nợ đối chiếu giữa hai bên
*Thủ tục cấn trừ công nợ giữa hai đối tượng vừa là người mua đồng thời cũng là người bán
+ Biên Bản đối chiếu công nợ
+ Biên bản thỏa thuận về việc cấn trừ công nợ với nhau
+ Hoạch toán: Nợ 331*/ có TK 131* để cấn trừ công nợ lẫn nhau
– Cuối năm phải lập biên bản đối chiếu công nợ với các công ty Mua và Bán hàng có ký tá đóng đấu xác nhận của hai bên cái này đặc biệt quan trọng nếu công ty nào có kiểm toán vào kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp nên những công ty nào có kiểm toán ghé thăm họ thường cuối năm sẽ làm bảng đối chiếu công nợ Fax và gủi sang đóng dấu xác nhận rùi mới lên báo cáo tài chính đó là tính thận trọng cần thiết trong nghề nghiệp
– Nếu trên bảng tổng hợp công nợ Tài khoản 131 và Tài khoản 331: vừa có số dư Bên Nợ + số Dư Bên Có mà khi nhìn lên bảng cân đối phát sinh lại chỉ có số dư một bên thì chứng tỏ kế toán đã ko hiểu tính chất lưỡng tính của hai tài khoản này nên mới để cấn trừ nhau
– Khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp thường cán bộ thuế thường hay chú ý Bên Có TK 131 và Bên Có TK 331:
+ Bên Có TK 131 phải xem tại sao chưa xuất hóa đơn ví dụ: nếu là công ty xây dựng: đã nghiệm thu giai đoạn và khách đã thanh toán nhưng doanh nghiệp vẫn chưa xuất hóa đơn, sẽ bị truy hồi tố lại thời điểm nghiệm thu để tính doanh thu và thuế GTGT, nếu là công trình tư nhân thì có thể nhờ họ ký lại biên bản nghiệm thu còn nếu là của công trình nhà nước thì vạn sự khó cứu vãn vì mỗi lần thanh toán giai đoạn đều có hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ thanh toán qua kho bạc nên khó có thể có phương án xử lý tốt hơn được
+ Bên Có TK 331: bạn phải nhắc sếp và doanh nghiệp có phương án thanh toán chuyển khoản để được khấu trừ thuế
*Chú ý:
1. Trước năm 2014 hóa đơn thông thường hay hóa đơn VAT nếu có giá trị lớn hơn 20.000.000 thì phải chuyển khoản mới được khấu trừ nếu không chuyển khoản được thanh toán bằng tiền mặt thì vẫn là chi phí hợp lý
2. Từ ngày 1/1/2014 hóa đơn thông thường hay hóa đơn VAT nếu có giá trị lớn hơn 20.000.000 thì phải chuyển khoản mới được khấu trừ và được tính vào chi phí hợp lý
3. Công nợ nào chưa trả thì lập hợp đồng trả chậm, nếu đã có hợp đồng thì lập phụ lục hợp đồng
=> Theo luật Thuế TNDN trên kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào Có giá trị > 20.000.000 thì phải thanh tóan qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đồng thời mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

*Các biện pháp triệt tiêu TK Dư Có 331: phải trả khác hàng
1. Phương án 1: Trước thời điểm thanh tra thuế làm thủ tục chuyển khoản cho khách theo phương pháp cuốn chiếu ví dụ có một khoản 1 tỷ sẽ chuyển vào cho khách hàng => sau đó rút ra => và lại chuyển cho khách hàng cho đến khi triệt tiêu tài khoản công nợ, nếu không có tiền mặt tại quỹ hay ngân hàng có thể thuê bên thứ ba chuyển khoảng khoản và sẽ mất khoản phí nhất định trên một khoản tiền mượn hợp thức hóa này 1.000.000.000 đ sẽ mất khoản phí cho bên cho thuê tiền là 5.000.000đ
2. Phương án 2: có thể thuê hay ký hợp đồng ngân hàng hay bên thứ ba có dịch vụ cho thuê tiền sau đó ký hợp đồng thanh toán 3 bên để bên thứ ba làm thủ tục chuyển khoản thanh toán cho bên bán với khoản phí nhất định về mặt thuế GTGT vẫn hợp háp theo TT219
3. Phướng án 3: Ký hợp đồng chả trậm cho bên bán, nếu trước ngày 31/12/xxxx năm tài chính chưa thể thanh toán thì có thể làm hợp đồng trả chậm nếu thời gian thanh toán quá hạn nhiều năm chưa thanh toán vì nhiều lý do khác
4. Phương án 4: nhờ lại bên Bán xuất hóa đơn bán hàng lại cho bên mua nếu hai bên có mối quan hệ thân quen => sau đó làm biên bản cấn trừ công nợ theo TT219 => Sau khi thanh tra thuế xong thì doanh nghiệp tiến hành xuất hóa đơn trả lại cho bên Bán

*Các biện pháp triệt tiêu TK Dư Có 131: Phải thu khác hàng

1. Phương án 1: nếu khách hàng chuyển trước mà không lấy hóa đơn nếu là cá nhân thì, làm thủ tục hủy hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cho khách phiếu chi tiền, chuyển khoản lại càng tốt. thủ tục này làm ngay trong năm tài chính
2. Phương án 2: nếu khách hàng ứng trước mà có lấy hóa đơn kéo dài nhiều năm vẫn chưa xuất hóa đơn thì lập Biên bản tạm ngưng thi công ký tá hai bên xác nhận, và làm đủ thủ tục

Bài viết liên quan:

Leave a Comment