Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Mức phạt khi không hủy hóa đơn

Mức phạt khi không hủy hóa đơn

Doanh nghiệp mua hóa đơn của chi cục thuế nhưng chư sử dụng hết có nhu cầu sử dụng sang hóa đơn tự in? Doanh nghiệp không làm thủ tục hủy hóa đơn? Mức phạt chế tài cho hành vi là bao nhiêu?

* Về: thủ tục hủy hóa đơn

*Căn cứ:
– Điều 29 Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau
1. Các trường hợp hủy hóa đơn:
a. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.
b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, chậm nhất là mười (10) ngày.
2. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
– Biên bản hủy hóa đơn;
– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

 

 

*Chú ý:

– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
– Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

 

* Về: Phạt vi phạm chế tài không làm thủ tục hủy hóa đơn

*Căn cứ:
– Tại Điều 11. Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.
Việc huỷ hoá đơn của tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Đồng thời làm thủ tục hủy hóa đơn không còn sử dụng bổ sung tại: Điều 29 Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau

*Chi tiết tại:
– Thông tư Số: 10 /2014/TT-BTC ngày 17 /1/2014
– Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014

Bài viết liên quan:

Leave a Comment