Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Những sửa đổi trong thông tư 25/2018

Những sửa đổi trong thông tư 25/2018

Sua doi bo sung thue TNDN:

 

2. Sua doi doan thú nhat tai tiet b diem 2.6 khoan 2 Ðieu 6 Thông tư so 78/2014/TT-BTC (dã dưoc sua doi, bo sung tai Ðieu 4 Thông tư so 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cua Bô Tài chính)

“b) Các khoan tien lương, tien thưong cho ngưòi lao dông không dưoc ghi cn the dieu kiên dưoc hưong và múc dưoc hưong tai môt trong các ho sơ sau: Hop dong lao dông; Thoa ưóc lao dông têp the; Quy che tài chính cua Công ty, Tong công ty, Têp doàn; Quy che thưong do Chu tich Hôi dong quan tri, Tong giám doc, Giám doc quy dinh theo quy che tài chính cua Công ty, Tong công ty.”.
“b) Các khoan tien lương, tien thưong cho ngưòi lao dông không dưoc ghi cn the dieu kiên dưoc
hưong và múc dưoc hưong tai môt trong các ho sơ sau: Hop dong lao dông; Thoa ưóc lao dông têp the; Quy che tài chính cua Công ty, Tong công ty, Têp doàn; Quy che thưong do Chu tich Hôi dong quan tri, Tong giám doc, Giám doc quy dinh theo quy che tài chính cua Công ty, Tong công ty.”.

2.11. Phan chi vưot múc 03 triêu dong/tháng/ngưòi de: Trích nôp quy hưu trí tn nguyên, mua bao hiem hưu trí tn nguyên, bao hiem nhân thq cho ngưòi lao dông; phan vưot múc quy dinh cua pháp luêt ve bao hiem xã hôi, ve bao hiem y te de trích nôp các quy có tính chat an sinh xã hôi (bao hiem xã hôi, bao hiem hưu trí bo sung bat buôc), quy bao hiem y te và quy bao hiem that nghiêp cho ngưòi lao dông.


Khoan chi trích nôp quy hưu trí tn nguyên, quy có tính chat an sinh xã hôi, mua bao hiem hưu trí tn nguyên, bao hiem nhân thq cho ngưòi lao dông dưoc tính vào chi phí dưoc trù ngoài viêc không vưot múc quy dinh tai diem này còn phai dưoc ghi cn the dieu kiên hưong và múc hưong tai môt
trong các ho sơ sau: Hop dong lao dông; Thoa ưóc lao dông têp the; Quy che tài chính cua Công ty, Tong công ty, Têp doàn; Quy che thưong do Chu tich Hôi dong quan tri Tong giám doc, Giám doc quy dinh theo quy che tài chính cua Công ty, Tong công ty.

Doanh nghiêp không dưoc tính vào chi phí doi vói các khoan chi cho chương trình tn nguyên nêu trên neu doanh nghiêp không thnc hiên day du các nghĩa vn ve bao hiem bat buôc cho ngưòi lao dông (ke ca trưòng hop no tien bao hiem bat buôc).
Thông tư 25

“- Khoan chi có tính chat phúc loi chi trnc tiep cho ngưòi lao dông như: chi dám hieu, hy cua ban thân và gia dình ngưòi lao dông; chi nghi mát, chi ho tro dieu tri; chi ho tro bo sung kien thúc hqc têp tai cơ so dào tao; chi ho tro gia dình ngưòi lao dông bi anh hưong boi thiên tai, dich hoa, tai nan, om dau; chi khen thưong con cua ngưòi lao dông có thành tích tot trong hqc têp; chi ho tro chiphí di lai ngày le, tet cho ngưòi lao dông; chi bao hiem tai nan, bao hiem súc khoe, bao hiem tn nguyên khác cho ngưòi lao dông (trù khoan chi mua bao hiem nhân thq cho ngưòi lao dông, bao hiem hưu trí tn nguyên cho ngưòi lao dông hưóng dan tai diem 2.11 Ðieu này) và nhung khoan chi có tính chat phúc loi khác. Tong so chi có tính chat phúc loi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thnc te thnc hiên trong năm tính thue cua doanh nghiêp.”

Sua doi bo sung thue GTGT:

 

“23. San pham xuat khau là tài nguyên, khoáng san khai thác chưa che bien thành san pham khác.

San pham xuat khau là hàng hoá dưoc che bien trnc tiep tù nguyên liêu chính là tài nguyên, khoáng san có tong tri giá tài nguyên, khoáng san công vói chi phí năng lưong chiem tù 51i giá thành san xuat san pham tro lên, trù môt so trưòng hop theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu 1 Nghi dinh so 146/2017/NÐ-CP.

a) Tài nguyên, khoáng san là tài nguyên, khoáng san có nguon goc trong nưóc gom: Khoáng san kim loai; khoáng san không kim loai; dau thô; khí thiên nhiên; khí than.
b) Viêc xác dinh ty trqng tri giá tài nguyên, khoáng san và chi phí năng lưong trên giá thành dưoc thnc hiên theo công thúc:
Trong dó: (xem công thúc trong thông tư)

Tri giá tài nguyên, khoáng san dưa vào che bien dưoc xác dinh như sau: Ðoi vói tài nguyên, khoáng san trnc tiep khai thác là chi phí trnc tiep, gián tiep khai thác ra tài nguyên, khoáng san không bao gom chi phí vên chuyen tài nguyên, khoáng san tù nơi khai thác den nơi che bien; doi vói tài nguyên, khoáng san mua de che bien tiep là giá thnc te mua không bao gom chi phí vên chuyen tài nguyên, khoáng san tù nơi mua den nơi che bien.

Chi phí năng lưong gom: nhiên liêu, diên năng, nhiêt năng.

Tri giá tài nguyên, khoáng san và chi phí năng lưong dưoc xác dinh theo giá tri ghi so ke toán phù hop vói Bang tong hop tính giá thành san pham.
Giá thành san xuat san pham bao gom: Chi phí nguyên vêt liêu trnc tiep, chi phí nhân công trnc tiep và chi phí san xuat chung. Các chi phí gián tiep như chi phí bán hàng, chi phí quan lý, chi phí tài chính và chi phí khác không dưoc tính vào giá thành san xuat san pham.

Ty lê tri giá tài nguyên, khoáng san và chi phí năng lưong trên giá thành san xuat san pham dưoc xác dinh căn cú vào quyet toán năm trưóc và ty lê này dưoc áp dnng on dinh trong năm xuat khau. Trưòng hop năm dau tiên xuat khau san pham thì ty lê tri giá tài nguyên, khoáng san và chi phí năng lưong trên giá thành san xuat san pham dưoc xác dinh theo phương án dau tư và ty lê này dưoc áp dnng on dinh trong năm xuat khau; trưòng hop không có phương án dau tư thì ty lê tri giá tài nguyên, khoáng san và chi phí năng lưong trên giá thành san xuat san pham dưoc xác dinh theo thnc te cua san pham xuat khau

c) Trưòng hop doanh nghiêp không xuat khau mà bán cho doanh nghiêp khác de xuat khau thì doanh nghiêp mua hàng hoá này de xuat khau phai thnc hiên kê khai thue GTGT như san pham cùng loai do doanh nghiêp san xuat trnc tiep xuat khau.

d) Cnc Thue các tinh, thành pho phoi hop vói các cơ quan quan lý nhà nưóc chuyên ngành trên dia bàn theo chúc năng, nhiêm vn cua tùng cơ quan de hưóng dan các doanh nghiêp có hoat dông san xuat, kinh doanh xuat khau san pham tù tài nguyên, khoáng san căn cú dêc tính san pham và quy trình san xuat san pham de xác dinh san pham xuat khau là tài nguyên, khoáng san dã che bien hoêc chưa che bien thành san pham khác de thnc hiên kê khai theo quy dinh.

Ðoi vói trưòng hop doanh nghiêp kê khai san pham dã che bien thành san pham khác mà quy trình san xuat san pham chưa du cơ so xác dinh là san pham khác thì Cnc Thue có trách nhiêm báo cáo Tong cnc Thue de phoi hop vói các Bô, Cơ quan quan lý nhà nưóc chuyên ngành căn cú vào quy trình san xuat san pham xuat khau cua doanh nghiêp de xác dinh san pham xuat khau là tài nguyên, khoáng san chưa che bien thành san pham khác hay dã che bien thành san pham khác theo quy
dinh cua pháp luêt.

4. Hoàn thue doi vói hàng hoá, dich vn xuat khau

a) Cơ so kinh doanh trong tháng (doi vói trưòng hop kê khai theo tháng), quý (doi vói trưòng hop kê khai theo quý) có hàng hoá, dich vn xuat khau bao gom ca trưòng hop: Hàng hoá nhêp khau sau dó xuat khau vào khu phi thue quan; hàng hoá nhêp khau sau dó xuat khau ra nưóc ngoài, có so thue giá tri gia tăng dau vào chưa dưoc khau trù tù 300 triêu dong tro lên thì dưoc hoàn thue giá tri gia tăng theo tháng, quý; trưòng hop trong tháng, quý so thue giá tri gia tăng dau vào chưa dưoc khau trù chưa du 300 triêu dong thì dưoc khau trù vào tháng, quý tiep theo.

Cơso kinh doanh trong tháng/quý vùa có hàng hoá, dich vn xuat khau, vùa có hàng hoá, dich vn tiêu thn nôi dia thì cơ so kinh doanh phai hach toán riêng so thue GTGT dau vào su dnng cho san xuat kinh doanh hàng hoá, dich vn xuat khau. Trưòng hop không hach toán riêng dưoc thì so thue giá tri gia tăng dau vào cua hàng hoá, dich vn xuat khau dưoc xác dinh theo ty lê giua doanh thu cua hàng hoá, dich vn xuat khau

trên tong doanh thu hàng hoá, dich vn cua các kỳ khai thue giá tri gia tăng tính tù kỳ khai thue tiep theo kỳ hoàn thue lien trưóc den kỳ de nghi hoàn thue hiên tai.
So thue GTGT dau vào cua hàng hoá, dich vn xuat khau (bao gom so thue GTGT dau vào hach toán riêng dưoc và so thue GTGT dau vào dưoc phân bo theo ty lê nêu trên) neu sau khi bù trù vói so thue GTGT phai nôp cua hàng hoá, dich vn tiêu thn nôi dia còn lai tù 300 triêu dong tro lên thì cơ so kinh doanh dưoc hoàn thue cho hàng hoá, dich vn xuat khau. So thue GTGT dưoc hoàn cua hàng hoá, dich vn xuat khau không vưot quá doanh thu cua hàng hoá, dich vn xuat khau nhân (x) vói 10i.

Ðoi tưong dưoc hoàn thue trong môt so trưòng hop xuat khau như sau: Ðoi vói trưòng hop uy thác xuat khau, là cơ so có hàng hoá uy thác xuat khau; doi vói gia công chuyen tiep, là cơ so ký hop dong gia công xuat khau vói phía nưóc ngoài; doi vói hàng hoá xuat khau de thnc hiên công trình xây dnng o nưóc ngoài, là doanh nghiêp có hàng hoá, vêt tư xuat khau thnc hiên công trình xây dnng o nưóc ngoài; doi vói hàng hoá xuat khau tai cho là cơ so kinh
doanh có hàng hoá xuat khau tai cho.

b) Cơ so kinh doanh không dưoc hoàn thue giá tri gia tăng doi vói trưòng hop: Hàng hoá nhêp khau sau dó xuat khau mà hàng hoá xuat khau dó không thnc hiên viêc xuat khau tai dia bàn hoat dông hai quan theo quy dinh cua pháp luêt ve hai quan; hàng hoá xuat khau không thnc hiên viêc xuat khau tai dia bàn hoat dông hai quan theo quy dinh cua pháp luêt ve hai quan.

c) Cơ quan thue thnc hiên hoàn thue trưóc, kiem tra sau doi vói ngưòi nôp thue san xuat hàng hoá xuat khau không bi xu lý doi vói hành vi buôn lêu, vên chuyen trái phép hàng hoá qua biên giói, tron thue, gian lên thue, gian lên thương mai trong thòi gian hai năm liên tnc; ngưòi nôp thue không thuôc doi tưong rui ro cao theo quy dinh cua Luêt quan lý thue và các văn ban hưóng dan thi hành.

 

 

Sua doi bo sung thue TNDN:

b. Thu nhêp tù chuyen nhưong chúng khoán, bao gom: thu nhêp tù chuyen nhưong co phieu, quyen mua co phieu, trái phieu, tín phieu, chúng chi quy và các loai chúng khoán khác theo quy dinh tai khoan 1 Ðieu 6 cua Luêt chúng khoán. Thu nhêp tù chuyen nhưong co phieu cua các cá nhân trong công
ty co phan theo quy dinh tai khoan 2 Ðieu 6 cua Luêt chúng khoán và Ðieu 120 cua Luêt doanh nghiêp.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment