Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "báo cáo tài chính 2017"

Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính 2017 1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính? Và các lưu ý? 2. Kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính? 3. Các lưu ý về tài khoản Tiền mặt TK 111? 4. [...]

Xem thêm