Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "chi phí tiền lương"

Chi phí tiền lương hợp lý

Chi phí tiền lương hợp lý

Tiền lương để được tính là chi phí hợp lý thì được quy định ở văn bản nào? Đối tượng lao động phải tham gia bảo hiểm? đối tượng nào thì không? *Phần 01: Về thuế TNDN *Căn cứ: – Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về [...]

Xem thêm