Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hóa đơn ghi sai ngày"

Điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày

Điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày

Công văn số 9652/CT-TTHT V/v điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày. Ngày 26/10/2015, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 9652/CT-TTHT V/v điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày. Trả lời văn thư số 01/2015-CTHCM ngày 13/10/2015 của Công ty về lập hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có [...]

Xem thêm