Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "hoạt động mua bán nợ"

Quy định về tái cơ cấu DNNN thông qua hoạt động mua bán nợ

Quy định về tái cơ cấu DNNN thông qua hoạt động mua bán nợ

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần. Trong Thông tư, Bộ Tài chính nêu rõ nguyên tắc tái cơ cấu [...]

Xem thêm