Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "khai thuế theo tháng"

Doanh thu để khai thuế theo quý

Doanh thu để khai thuế theo quý

Điều kiện về doanh thu dưới 50 tỷ đồng áp dụng kê khai thuế GTGT theo quý là doanh thu trên tờ khai thuế GTGT hay chỉ tính doanh thu thuần? Trả lời: Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 15 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số [...]

Xem thêm