Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Mua hàng không có hóa đơn"

Mua hàng không có hóa đơn

Mua hàng không có hóa đơn

Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN?   +++ Căn cứ: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC ngày 22/06/2015): *** Nếu [...]

Xem thêm