Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "nghiệp vụ xuất khẩu hoàng hóa"

Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác hàng hóa

Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác hàng hóa

1. Những vấn đề chung về xuất khẩu uỷ thác hàng hóa. Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác xuất khẩu khi giao hàng cho bên nhận ủy thác phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có [...]

Xem thêm