Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Những sửa đổi trong thông tư 25/2018"

Những sửa đổi trong thông tư 25/2018

Những sửa đổi trong thông tư 25/2018

Sua doi bo sung thue TNDN:   2. Sua doi doan thú nhat tai tiet b diem 2.6 khoan 2 Ðieu 6 Thông tư so 78/2014/TT-BTC (dã dưoc sua doi, bo sung tai Ðieu 4 Thông tư so 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cua Bô Tài chính) “b) Các khoan tien lương, tien thưong cho ngưòi lao [...]

Xem thêm