Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Phân biệt Chi phí phải trả và dự phòng phải trả"

Phân biệt Chi phí phải trả và dự phòng phải trả

Phân biệt Chi phí phải trả và dự phòng phải trả

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 54 quy định về chi phí phải trả và Điều 62 quy định về dự phòng phải trả như sau: 1. Đối với khoản dự phòng phải trả Là nghĩa vụ nợ hiện tại nhưng thường chưa xác định được thời gian thanh toán cụ thể. Các khoản dự [...]

Xem thêm