Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Quy định chuyển hóa đơn điện tử"

Quy định chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Quy định chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Theo Công văn 2818/TCT-DNL ngày 19/7/2017 của Tổng cục thuếvềHĐĐT: “1. Về giá trị pháp lý của HĐĐT.   Theo quy định tại Điều 6 và Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì HĐĐT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử và phải đáp ứng nội [...]

Xem thêm