Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "quy định thuế chi phúc lợi"

Thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động

Thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động

1. Chính sách thuế TNDN với các khoản chi phúc lợi cho người lao động Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ khi xác định thu [...]

Xem thêm