Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thanh lý TSCĐ với giá thấp hơn"

Thanh lý TSCĐ với giá thấp hơn giá trị còn lại

Thanh lý TSCĐ với giá thấp hơn giá trị còn lại

Tài sản cố định như: xe ô tô, máy móc nhưng giá thanh lý thấp hơn giá trị sử dụng còn lại của tài sản vậy phải xử lý như thế nào?  Việc thanh lý giá thấp hơn giá trị còn lại có những huệ lụy gì không?   ***Phần 01: Về thuế TNDN: ++Căn [...]

Xem thêm