Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "thu hộ chi hộ"

Những vấn đề cần lưu ý về Thu hộ chi hộ

Những vấn đề cần lưu ý về Thu hộ chi hộ

Các khoản thu hộ – chi hộ được thừa nhận như một khoản nợ phải thu hoặc nợ phải trả trong Chế độ kế toán doanh nghiệp. Mặc dù một số trường hợp thu hộ – chi hộ không được phát hành hóa đơn nhưng việc thanh toán qua ngân hàng vẫn bắt buộc đối [...]

Xem thêm