Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thủ tục hủy hàng hư hỏng"

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

1. Doanh nghiệp có tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? 2. Thủ tục và hồ sơ như thế nào? quy định ở văn bản pháp lý nào?   *Theo đó: *Về thuế TNDN: căn cứ: Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 về thuế TNDN: điều kiện để [...]

Xem thêm