Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Thuế nhà thầu thu hộ phí"

Thuế  nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Đại lý thu hộ doanh thu cho hãng nước ngoài có phải kê khai tính thuế nhà thầu? —> Căn cứ: + Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 –        Khoản 1, Điều 12 Thuế GTGT —> Theo đó: –        Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT [...]

Xem thêm