Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi"

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

 Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khi nào? Hồ sơ thủ tục gồm những gì?   ***Căn cứ: – Khoản 3 Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng khoản dự phòng nợ phải [...]

Xem thêm