Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

Công ty vay vốn cá nhân để bố sung vốn lưu động có phát sinh chi trả lãi thì có phải nộp thuế TNCN không?  Thủ tục và hồ sơ như thế nào?

 

+++ Về thuế TNCN:

***Căn cứ:

– Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

– Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2 có quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

“Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

– Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 2 có quy định về thu nhập từ đầu tư vốn:

“Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

 

 

+++ Về quyết toán thuế TNCN từ đầu tư vốn:

***Căn cứ Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp: Công ty theo trình bày tại cùng thời điểm vừa chi trả tiền lương, vừa trả tiền lãi của phần lương trả chậm (được Công ty giữ lại dưới hình thức hợp đồng vay) cho người lao động thì việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thực hiện như sau:

– Đối với khoản thu nhập là tiền lãi của phần lương trả chậm (được Công ty giữ lại dưới hình thức hợp đồng vay): được xác định là khoản thu nhập từ đầu tư vốn, khi chi trả Công ty khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 5% và kê khai, nộp thuế theo mẫu số 03/KK-TNCN hàng tháng (quý) để nộp vào ngân sách nhà nước. Kết thúc năm Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế theo mẫu số 06/KK-TNCN.

– Đối với khoản thu nhập là tiền lương, tiền công trả chậm: Công ty kê khai, nộp thuế TNCN trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương tại thời điểm chi trả cho người lao động theo mẫu số 02/KK-TNCN để nộp vào ngân sách nhà nước. Kết thúc năm nếu người lao động chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại công ty và làm giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN để Công ty quyết toán thay thì Công ty chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ Công ty theo mẫu số 05/KK-TNCN.

Trường hợp: cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì khoản thu nhập từ đầu tư vốn không phải quyết toán thuế, chỉ thực hiện quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đã thực nhận trong năm.

***Chi tiết tại: Công văn 2513/CT-TTHT ngày 23/03/2015 thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan:

Leave a Comment