Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Tiền thưởng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN?

Tiền thưởng cho tập thể lao động không bị tính thuế TNCN?

Căn cứ chi phí tiền lương thưởng nhân viên

1. Công văn 40651/CT-HTr ngày 23/06/2015 chính sách thuế thu nhập cá nhân khoản tiền thưởng chi cho tập thể.

2. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

3. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

4. Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng tuyên truyền người nộp thuế (Cục Thuế TP.HCM).

 

 

Khoản tiền thưởng cá nhân người lao động thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động và tính thuế TNCN đối với khoản thưởng cho cá nhân người lao động?

Nếu thưởng cho tập thể lao động thì có bị tính thuế TNCN không?

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

+ Tại khoản 1, Điều 2 quy định về người nộp thuế:

“Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:
a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;”

+ Tại khoản 2, Điều 3 quy định thu nhập chịu thuế:

“Thu nhập từ tiền lương; tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:…
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán…”
– Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức
e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán…”

= > Theo đó:
– Trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể người lao động (Phòng/ Ban) để sử dụng chung, không thưởng cho từng cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân. Trường hợp chi thưởng cho từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
– Doanh nghiệp chi tiền thưởng cho tập thể mà không chi cho cá nhân, khoản tiền thưởng cho tập thể này người lao động không nhận riêng cụ thể từng người, vì vậy không phải là thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.
– Trường hợp công ty mua phiếu Mua Hàng để tặng thưởng cho tập thể xuất sắc (không ghi tên cá nhân mà ghi chung tập thể: Phòng/ Ban) thì khoản thu nhập này không tính vào thuế thu nhập chịu thuế TNCN.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment