Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311

Vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311

Trường hợp vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311. Khi bàn giao số liệu sổ sách giữa kế toán mới và kế toán củ hoặc không có bàn giao mà kế toán mới tiếp nhận số liệu. Sẽ xảy ra trường hợp vừa có số dư dư Nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311 vậy trường hợp nào sẽ xảy ra tình huống như vậy?

+++Kết chuyển VAT được khấu trừ theo nguyên tắc chính sau:
– Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 > phát sinh 33311 => lấy phát sinh 33311
– Nếu đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331 < phát sinh 33311 => lấy đầu kỳ 1331 + phát sinh 1331
=> Nguyên tắc là cái nào có giá trị thấp hơn thì lấy giá trị nhỏ

 

***Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

= > Số thuế GTGT còn được khấu trừ TK 1331 = Số dư Nợ TK 1331 trên số cái = Số Nợ có TK 1331 trên CĐPS= chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]) Của tờ khai thuế GTGT

= > Số thuế GTGT 33311 đầu ra doanh nghiệp còn phải nộp = Số dư Có TK 33311 trên số cái = Số dư có TK 33311 trên CĐPS= chỉ tiêu [40]: Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) Của tờ khai thuế GTGT

+++TK 1331 không thể có số dư bên Có vì không phải là tài khoản lưỡng tính mà chỉ có số dư bên Nợ, nếu trong quá trìnhh làm sổ sách mà TK 1331 có số dư bên Có là kế toán đang kết chuyển tiền thuế được khấu trừ bị sai => phải xem lại bút toán kết chuyển và nghiệp vụ hạch toán trong kỳ

+++TK 33311 có số dư hai bên nếu là Bên Có doanh nghiệp đang nợ tiền thuế GTGT đầu ra, nếu có số dư bên Nợ 33311 doanh nghiệp đang nộp thừa tiền thuế được cấn trừ khi có phát sinh thuế đầu ra phải đóng treo Bên Nợ 33311 sổ cái + CĐPS và mã 153 : 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước của CĐKT (theo TT200) ; mã 182: 2. Tài sản khác của CĐKT ( theo TT133)

+++ Ví dụ điển hình

Số dư đầu kỳ: tình huống cụ thể phát sinh như sau
– Thuế GTGT được khấu trừ : 15.000.000 là giá trị còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
– Thuế phải nộp : 12.000.000 phát sinh kỳ trước nhưng chưa nộp

= > Sau khi xem sổ sách kế toán thấy vừa có số dư Nợ TK 1331= 15.000.000 vừa có số dư Có TK 33311= 12.000.000 đ

*** Ví dụ: Tháng 7/2015
– PS 1331= 10.000.000
– PS 33311=22.000.000
– Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 10.000.000 = > Thuế phải nộp dư Có TK 33311 : 12.000.000
– Dư Nợ TK 1331=0

Ví dụ: Tháng 8/2015
– PS 1331= 15 tr
– PS 33311=0 đ
– Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 0 đ = > Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 0 đ = > Thuế phải nộp dư Có TK 33311= 12.000.000 phát sinh từ tháng 7/2015 nhưng công ty chưa có tiền để nộp thuế nên còn nợ
– Dư Nợ TK 1331=15.000.000
= > Như vậy vừa dư Nợ TK 1331= 15.000.000 vừa dư Có TK 33311= 12.000.000
Ví dụ: Tháng 8/2015
– Thuế GTGT được khấu trừ = 15.000.000
– Thuế phải nộp = 12.000.000
– PS 1331= 27.900.000
– PS 33311=0 đ
Vậy thuế dc khấu trừ trong kỳ Nợ TK 33311/ Có TK 1331= 0 đ
Dư cuối kỳ Nợ TK 1331= 15.000.000 + 27.900.000
Dư cuối kỳ TK Có 33311= 12.000.000 đ

= > Như vậy: Giả sử doanh nghiệp kê khai theo tháng và các tháng sau không phát sinh nộp tờ khai trắng

Như vậy cuối năm khi lên báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa có số dư Bên Nợ TK 1331 vừa có số dư bên Có TK 33311

1. Dư cuối kỳ Nợ TK 1331= 15.000.000 + 27.900.000=42.900.000
2. Dư cuối kỳ TK Có 33311= 12.000.000 đ

Bài viết liên quan:

Leave a Comment